지루 2번째 쌌다 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 지루 2번째 쌌다 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

[ MLB파크 ]

지루 2번째 쌌다 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

11.23 05:34 ㄷㄷㄷ